head_banner

เครื่องเจาะ

  • Desktop woodworking special furniture manufacturing drilling machine

    เครื่องเจาะผลิตเฟอร์นิเจอร์พิเศษแบบตั้งโต๊ะ

    เครื่องคว้านเป็นเครื่องมือกลที่ใช้เครื่องมือคว้านเป็นหลักในการคว้านรูที่มีอยู่แล้วของชิ้นงานโดยทั่วไป การหมุนของเครื่องมือคว้านจะเป็นการเคลื่อนไหวหลัก และการเคลื่อนที่ของเครื่องมือคว้านหรือชิ้นงานก็คือการเคลื่อนที่ของอัตราป้อนส่วนใหญ่จะใช้ในการประมวลผลรูที่มีความแม่นยำสูงหรือเสร็จสิ้นการตัดเฉือนหลายรูพร้อมกันนอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมในการประมวลผลพื้นผิวการตัดเฉือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บผิวละเอียดของรูได้อีกด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ...